Achtergrond

Wereldwijd staan reizen en toerisme samen hoog genoteerd onder de menselijk-economische activiteiten in termen van ecologische voetafdruk. In termen van broeikasgasemissies vertegenwoordigt het ongeveer 8% van het totale door de mens veroorzaakte kooldioxide-equivalent (Co2e). Het vervoer wordt vaak aangewezen als verantwoordelijk voor bijna de helft van dit aantal, maar het logies, ons segment, draagt bij tot een niet te verwaarlozen 6% van het totaal van de industrie, dat is bijna een half procent van de hele koolstofuitstoot.

Koolstof is echter lang niet het enige soort effect op het milieu dat door reizen en toerisme wordt veroorzaakt. De aantasting/het verlies van biodiversiteit en de effecten op plaatselijke gemeenschappen zijn andere aspecten die in aanmerking moeten worden genomen; zij worden minder vaak vermeld omdat zij objectief en minder meetbaar zijn. Gelukkig is de evaluatie van ecosysteemdiensten een erkende wetenschap aan het worden en wordt zij steeds meer gebruikt en overgenomen door verschillende landen en vakgebieden; zij zal een kerninstrument voor duurzaamheidsbeheer worden. Aangezien rekening wordt gehouden met de bijdrage van ecosystemen aan het menselijk levensonderhoud – met inbegrip van hun spirituele en welzijnswaarden – komen de effecten op plaatselijke gemeenschappen vrij goed tot uiting in de evaluatie van de milieuvoetafdruk van een activiteit zoals toerisme.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het toerisme ook voor kleine geïsoleerde eilandstaten zoals Mauritius een directe heilzame ader is, zowel in economisch als in maatschappelijk opzicht, blijven wij onze activiteit een warm hart toedragen, maar zijn wij van mening dat, hoe klein ons microbedrijf ook is, het van het grootste belang is dat wij als belanghebbenden van de toeristische industrie bijdragen tot de duurzaamheid ervan door in het beste geval de negatieve gevolgen ervan te beperken.

Het opstellen van een beleid en de toepassing ervan is het middel om doelstellingen, streefcijfers, te leveren prestaties en methoden voor de verwezenlijking ervan vast te stellen. BookMauritius Villas maakt deel uit van het Blue Oasis standaardprogramma, een initiatief van de Tourism Authority of Mauritius, volgens de normen van de Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Werkingssfeer

Vanwege de geringe omvang van ons bedrijf (werken vanuit huis, nauwelijks aankopen doen en niet reizen), zijn al onze acties gericht op het verminderen van de CO2-voetafdruk en van de impact op de biodiversiteit gericht op onze partners en aanbieders, voornamelijk de eigenaren / beheerders van villa’s en andere vakantie-accommodaties die wij aanbieden, en in mindere mate, onze gasten. Anderzijds zijn de meeste acties ter verbetering van de betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschappen meestal op eigen initiatief tot stand gekomen.

Beleid

BookMauritius Villas zal duurzaamheidspraktijken aannemen en aanmoedigen waar en wanneer het praktisch mogelijk is door:
a. Het sensibiliseren van de eigenaars / beheerders van accommodaties over het belang en de bijdrage van de natuurlijke omgeving aan het succes van ons / hun bedrijf.
b. Door middel van voorlichtingscampagnes moet worden aangetoond hoe kwetsbaar en gevoelig een kustmilieu is en welke gevolgen de toeristische activiteit – met name logies – daarop kan hebben.
c. Sensibilisering van eigenaars/beheerders ten aanzien van het belang van ecosysteemdiensten voor het behoud van het milieu in zijn geheel, met inbegrip van hun bijdrage aan het levensonderhoud van plaatselijke gemeenschappen, die een directe en indirecte verbetering van de toeristische bestemming inhoudt.
d. Eigenaars/beheerders uitnodigen om de (eventuele) toegangsbeperkingen tot stranden te herzien door het concept van gemeenschappelijk natuurlijk kapitaal dat kustgebieden en landschappelijke landschappen vertegenwoordigen, naar voren te brengen.
e. Stimulering van goede praktijken op het gebied van bodembedekking, beplanting, harde infrastructuur en bebouwing, met het oog op
– het proces van strandafslag te verminderen/vertragen of waar mogelijk om te keren,
– in het beste geval de effecten van afvloeiing en grijs water verminderen,
– aanmoediging van inschrijving in afvalsorteer- en ophaaldienst – niet aangeboden door staat, –
– verlies van identiteit te vermijden, zowel wat de architectuur als wat de tuinomgeving betreft,
– de natuurlijke habitat voor inheemse soorten verbeteren door doordacht planten en tuinieren,
– de afhankelijkheid van airconditioning te verminderen door een betere natuurlijke ventilatie,
– de lichtvervuiling en het energieverbruik te verminderen door een doordachte tuinverlichting en het gebruik van tijdschakelaars.
f. Berekenen van scope 1 en Scope 2 kooldioxide-equivalent (Co2e) emissies en gasten en eigenaren aanmoedigen om:
– het stroomverbruik te verminderen via een reeks aangepaste maatregelen,
– de koolstofvoetafdruk van de gasten te compenseren via een erkend compensatiemechanisme dat financiële steun biedt aan lokale koolstofverzachtende of emissievermijdende activiteiten, zoals zonneparken.
g. Initiatieven van en ontmoetingen met plaatselijke gemeenschappen ondersteunen door:
– voorstellen van plaatselijke bezoeken en excursies door dorpsbewoners uit de buurt; zo nodig opleiden van deze mensen.
– het aanmoedigen van lokale aankopen door het vergemakkelijken van een netwerk “van boer tot bord”.

Uitvoering & Proces

Beginfase (februari tot december 2021):
– Bepalen van toepassingsgebied, middelen, methoden, doelen en doelstellingen.
– Documenteren van elke actie en elk proces voordat ze ter beoordeling / goedkeuring / certificering worden voorgelegd aan de officiële normbeoordelaars.
– Beoordelen van de basislijn.
– Identificatie van deelnemende secundaire belanghebbenden en uitvoering van procedures.
– Het voeren van een bewustmakingscampagne gericht op eigenaars en beheerders van villa’s.

Testfase (oktober tot december 2021):
– Testen van evaluatie- en evaluatieverzamelingsmethoden. Rectificatie van belangrijke problemen vóór indiening van de definitieve documentatie voor certificering.

Verwerkingsperiode (januari 2022 tot december 2025).
De certificering geldt voor een periode van 3 jaar met intervalcontroles en -evaluaties die per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks kunnen plaatsvinden. Co2-compensatieoperaties, bijvoorbeeld, vereisen een minimum, zij kunnen worden uitgevoerd over perioden van 6 maanden, terwijl de vermindering van het verbruik alleen kan worden vergeleken op jaarbasis om seizoensgebonden schommelingen te compenseren. Andere factoren, zoals anti-erosiemaatregelen, vergen een langere tijdspanne.

Alle villa’s zullen worden beoordeeld op kwaliteit en ecologische voetafdruk, door onszelf en door gasten, waardoor de verfijning van ons beoordelingsproces in de loop van de tijd om de klanttevredenheid en perceptie te voldoen. De klanttevredenheid en de evaluatie van duurzaamheidsacties zullen de onderliggende en voortdurende evaluatie van het geheel van acties mogelijk maken.

Milieuvriendelijke activiteiten